Algemene voorwaarden

Laast geüpdatet: 1 augstus 2021

Ondernemingsgegevens

NORMAL
Brusselsesteenweg 32 bus 0001
9280 Lebbeke
België

hello@normal.eco
+32 471 304 608
KBO 0730.909.549
BTW BE0730.909.549

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van NORMAL, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 32 bus 0001 9280 Lebbeke, BTW BE0730.909.549, KBO 0730.909.549, (hierna “NORMAL.eco”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van NORMAL moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasbaarheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door NORMAL aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leveringskosten, reservatiekosten of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden NORMAL.eco niet. NORMAL.eco is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. NORMAL.eco is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door NORMAL.eco. NORMAL.eco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kiest de gewenste producten in de gewenste hoeveelheden. Automatisch worden, indien van toepassing, ook de nodige waarborgen (“Statiegeld”) in rekening gebracht.

De Klant heeft de keuze tussen volgende betaalwijzen:

 • kredietkaart,
 • Bancontact,
 • Apple Pay,
 • Paypal,
 • overschrijving,
 • maaltijd- en/of eco-cheques uitgegeven door Monizze of Sodexo Belgium.

NORMAL.eco is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden uitsluitend geleverd in België.

De levering gebeurt door NORMAL.eco zelf of door een door NORMAL.eco aangewezen partner.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd op de door de klant gekozen dag of op het eerst volgende levermoment, minstens twee dagen na bestelling. Lege potten worden, uitsluitend indien in goede staat, terug meegenomen, waarna de Klant de waarborg binnen de 5 werkdagen teruggestort krijgt op zijn of haar bankrekening of als korting voor een volgende aankoop.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan NORMAL.eco.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door NORMAL.eco was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van NORMAL.eco. Potten met statiegeld en eventuele bakken blijven altijd de eigendom van NORMAL.eco en worden door NORMAL.eco louter ter beschikking gesteld aan de Klant.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van NORMAL.eco te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen, potten of bakken beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij NORMAL.eco.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop NORMAL.eco geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software).

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van NORMAL.eco is bereikbaar op het telefoonnummer +32 471 304 608, via e-mail op hello@normal.eco, per post op het volgende adres Brusselsesteenweg 32 bus 0001 9280 Lebbeke of via Facebook Messenger. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover NORMAL.eco beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt NORMAL.eco zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Rond bescherming van privacy door NORMAL.eco verwijst NORMAL.eco u door naar de aparte Privacyverklaring.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Rond het gebruik van cookies door NORMAL.eco verwijst NORMAL.eco u door naar de aparte Cookieverklaring.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door NORMAL.eco om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van NORMAL.eco. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

winkelmandje
SKU Naam Aantal Prijs Subtotaal Verwijderen

Je bestelling is goed ontvangen. We nemen zo smoedig mogelijk contact met je op.